Kan en concept map hjälpa oss att hjälpa?

När lärare på högstadiet eller gymnasiet efterlyser en bok eller en app som ska hjälpa elever som saknar grundkunskaper/inte kan blir jag fundersam. Böcker och appar kan inte hjälpa. Om det var så skulle det inte finnas några problem alls, ju!

Ska här utifrån en fråga på en annan sida redogöra för mina tankar och erfarenheter.

Under de blivande lärarnas sista vft (verksamhetsförlagd tid) bad jag och en mycket kär och duktig kollega, Barbro Anselmsson, studenterna att samla exempel på svårigheter som högstadieelever visade. Utifrån de problem som de sett arbetade studenterna gruppvis med att göra concept maps för ett av problemen.

Som introduktion till kursen, Tvärmatematisk kurs, spelade Barbro Tågen letter (Dimman lättar) på tvärflöjt. Barbro är duktig på tvärflöjt och det var behagligt att lyssna på, de minuter hon spelade. Därefter spelade vi upp Gunilla von Bahrs version av samma stycke, vilket givetvis vara mycket vassare, dvs vackrare att lyssna till.

Nu ställer Barbro frågan:

Kan jag bli lika duktig som von Bahr på att spela Tågen letter?

Vad är det som von Bahr gör bättre?

Vad är det som jag inte kan när jag inte kan lika bra som hon?

Studenter diskuterade, många hade tidigare spelat något instrument och hade de olika erfarenheter med sig.

Diskussionen mynnade ut i att det kan vara blåstekniken, eller handföringen på flöjten, det kan vara triolerna som inte är tillräckligt bra; det kan vara andningen eller något annat väsentligt för att lyckas bli bättre.’

Om det nu var något av detta så skulle Barbro inte bli bättre genom att träna på att spela hela stycket varje dag utan kanske bara träna på andningen, eller läpptekninken eller triolerna osv.

Åter till problemet, som skulle kunna vara 0,9 x 6,7

Många av min mellanstadieelever skulle ha tänkt 6,7 – 0,67 = 6,03

Om vi drar en parallell till flöjtspelet så hjälper det inte att utföra beräkningen som man inte kan flera gånger. När jag gick i skolan kunde man få 50 sådana uppgifter som man inte kunde-  i läxa!

VAD är det då eleverna inte kan, när de inte kan?

När man gör en Concept Map beskriver man en möjlig väg från det mest basala i matematiken, till att man behärskar den matematik som fordras – i skolan eller som  här en bit ”uppifrån och ner”.

Att förstå det här innebär att man som lärare förstår VAD det är eleven inte kan och kan träna just det!

Det absolut mest basala målen för lärande i matematik

Nånstans på vägen finns det något som eleven inte kan om den inte kan

I fallet ovan 0,9 x 6,7

  • kan det vara positionssytemet som eleven inte har förstått – en farhåga om eleven mött multibasmaterail för att få rätt svar
  • kan eleven multiplikationstabellerna, eller räknar den upp på fingrarna?
  • tror eleven att multiplikationen är en upprepad addition, som fröken i tvåan kanske sa att multiplikation är?
  • multiplikationen – tror eleven att svaret alltid blir högre när man multiplicerar?
  • har läraren sagt att man räknar decimaler innan man vet var man ska sätta kommatecknet ?
  • del av problematiken, har eleven förstått att 0,9 beskriver en del av?
  • Har eleven ingen susning om storleken av svaret innan den börjar räkna?

Det är ingen lösning att utsättas för liknande uppgifter innan vi vet vad det är eleven inte kan när de inte kan.

Med andra ord, vi måste veta vad det är eleven ska lära sig när den ska lära sig och vi bör fundera över och känna till i vilka senare sammanhang som eleven måste kunna använda det som vi lär nu. Ingenting i skolan är till för nu-et, allt ska kunna användas sen!