Tangram – ett otroligt laborativt hjälpmedel

Det här pusslet kommer att vara utgångspunkt för många olika moment inom matematiken:

Geometriska figurer, kongruens, likformighet, symmetri-asymmetri, skala, proportionalitet,
area, algebra,vinklar, vinkelsumma, månghörningar,addition, subtraktion, multiplikation,division, bråk, procent, problemlösning och tesselering.